CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO

Ispis
PDF

Javne nabavke

Telefon / Fax : 00 387 33 / 226-977; 226-694 ; 211 - 790

 E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 http://www.cersig.edu.ba                                             

Broj:  01-696/2015

Sarajevo, 15.05.2015.godine

 

PREDMET:  Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda

zaposlenika Centra

 

U ime Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, u daljem tekstu Ugovorni organ, pozivamo vas da dostavite ponudu za usluge sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika Centra.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

  1. Naziv ugovornog organa

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

  1. Predmet javne nabavke

2.1  Predmet javne nabavke je pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika   Centra (JRJN: 85100000-0)

2.2  Procedura javne nabavke provodi se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 104/14)

2.3  Tehnička specifikacije data je u prilogu.

2.4  Namjerava se zaključiti okvirni sporazum: Ne

2.5  Period na koji se zaključuje ugovor: jednokratna nabavka

2.6  Opcija ponude: 90 dana.

  1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači  trebaju dostaviti slijedeću

dokumentaciju:

-          Dokaz o registraciji - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima iz kojih se vidi da je pravno lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti;

-          Identifikacioni broj i poreski broj za pravna lica koja podliježu PDV-u.

 

4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5 . Priprema ponuda

 

5.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Ugovorni organ  nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2 Ponuda  mora biti  napisana  neizbrisivom tintom. Ponuda  se  izrađuje na način da  čini

cjelinu. Ako  zbog  obima  ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena

na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude i dostavljaju uz ponudu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Garancija kao dio ponude se ne numeriše.

5.3  Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u jednoj koverti, na kojoj će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE”. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na adresu Ugovornog organa,  lično ili putem pošte.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka „ne otvaraj“.

5.4  Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

5.5  Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda je  23.06.2015. godine do  10,00 sati.

Nakon prijema ponuda, Komisija za javne nabavke će ocijeniti ponude i predložiti Ugovornom organu najpovoljnijeg ponuđača.

7. Kriterij za dodjelu ugovora

 

Ugovor se dodjeljuje na osnovu kriterija najniža cijena.

8.  Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti pismenim putem obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

9. Ostale informacije

 

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od osobe zadužene da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa: Bekir Mujezinović, tel. 033/226-977; 211-790, ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

                                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                                    Dr.sc. Naim Salkić

 

 

 

 

Ispis
PDF

Ispitne komisije i raspored polaganja

Raspored polaganja polaganja završnog ispita/provjere stručne osposobljenosti u junskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine                              

Rb

Mjesto i vrijeme polaganja

Ispitna komisija

1

Praktični rad sa usmenim

obrazloženjem

10.06. u 10.00h

Kabinet za polaganje mat. I zav. ispita

1. Dijana Rifatbegović

    predsjednik

2. Nermin Bahtić

    ispitivač

3. Merjema Ljevaković

    član

2

Usmena ispit iz predmeta Konstrukcije

odjevnih predmeta

11.06. u 10.00 h

Kabinet za polaganje mat. I zav. ispita

1. Dijana Rifatbegović

    predsjednik

2. Nermin Bahtić

    ispitivač

3. Merjema Ljevaković

    član

 

Ispitne komisije za polaganje završnog ispita/provjere stručne osposobljenosti učenika srednje stručne škole Centra školske 2014./2015.godine 

Rb

Komisija

1

Praktični rad sa usmenim

obrazloženjem

1. Dijana Rifatbegović

    predsjednik

2. Nermin Bahtić

    ispitivač

3. Merjema Ljevaković

    član

2

Usmena ispit iz predmeta Konstrukcije

odjevnih predmeta

1. Dijana Rifatbegović

    predsjednik

2. Nermin Bahtić

    ispitivač

3. Merjema Ljevaković

    član

 

Ispis
PDF

Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika Centra

Telefon / Fax : 00 387 33 / 226-977; 226-694 ; 211 - 790

 E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 http://www.cersig.edu.ba                                             

Broj:  01-696/2015

Sarajevo, 15.05.2015.godine

                                    

PREDMET:  Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda 

                        zaposlenika Centra

                                    

U ime Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, u daljem tekstu Ugovorni organ, pozivamo vas da dostavite ponudu za usluge sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika Centra.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

  1. Naziv ugovornog organa

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

  1. Predmet javne nabavke

2.1   Predmet javne nabavke je pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika   Centra (JRJN: 85100000-0)

2.2  Procedura javne nabavke provodi se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 104/14)

2.3   Tehnička specifikacije data je u prilogu.

2.4    Namjerava se zaključiti okvirni sporazum: Ne

2.5    Period na koji se zaključuje ugovor: jednokratna nabavka

2.6    Opcija ponude: 90 dana.

  1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači  trebaju dostaviti slijedeću     

        dokumentaciju:

-         Dokaz o registraciji - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima iz kojih se vidi da je pravno lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti;

-         Identifikacioni broj i poreski broj za pravna lica koja podliježu PDV-u.

 

         4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

         5 . Priprema ponuda

 

          5.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.     

                Ugovorni organ  nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

          5.2 Ponuda  mora biti  napisana  neizbrisivom tintom. Ponuda  se  izrađuje na način da  čini

               cjelinu. Ako  zbog  obima  ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena    

  na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude i dostavljaju uz ponudu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Garancija kao dio ponude se ne numeriše.

5.3  Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u jednoj koverti, na kojoj će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE”. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na adresu Ugovornog organa,  lično ili putem pošte.

             Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka „ne otvaraj“.

5.4  Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

5.5  Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

     6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda je  23.06.2015. godine do  10,00 sati.

Nakon prijema ponuda, Komisija za javne nabavke će ocijeniti ponude i predložiti Ugovornom organu najpovoljnijeg ponuđača.

     7. Kriterij za dodjelu ugovora

 

Ugovor se dodjeljuje na osnovu kriterija najniža cijena.

    8.  Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti pismenim putem obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

    9. Ostale informacije

 

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od osobe zadužene da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa: Bekir Mujezinović, tel. 033/226-977; 211-790, ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

                                                                                                                                                                                                                             D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                                                            Dr.sc. Naim Salkić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispis
PDF

Izlet u Konjic

9.5.2013. učenici Osnovne, Srednje i Srednje stručne škole Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju zajedno sa svojim profesorima bili su na jednodnevnom izletu u Konjicu gdje su obišli najznačajnije znamenitosti ovog bosansko-hercegovačkog grada.

Joomla 1.6 template